Algemene voorwaarden


Art. 1 ALGEMEEN

1.1 Bijgaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Veldkamp Keukens B.V. te Oldebroek, nader te noemen Veldkamp, uit te voeren werkzaamheden en reparaties, door Veldkamp te leveren goederen en op de door Veldkamp verstrekte adviezen. Tevens op alle door Veldkamp gedane aanbiedingen en/of door Veldkamp gesloten overeenkomsten van aannemen. Door het verlenen van de opdracht, dan wel door het door Veldkamp doen uitvoeren van enig werk, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen moet de toepasselijkheid van onderstaande -en met uitsluiting van alle overige voorwaarden.


1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de contractant wordt bij aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van andere belanghebbenden binden Veldkamp uitsluitend indien en voorzover de toepasselijkheid daarvan door deze schriftelijk is aanvaard.


1.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden strijdig is (zijn) met eventuele voorwaarden, gesteld door de contractant, gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Art. 2 VERKOOP EN LEVERING

2.1 De levertijd gaat in na de totstandkoming van de overeenkomst, nadat Veldkamp beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekker voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Veldkamp is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Veldkamp is gesteld.


2.2 Op gebruikte producten wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.


2.3 Levering zal plaatsvinden op het tijdstip of binnen de periode genoemd in de orderbevestiging. De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment van levering of afgifte aan de vervoerder en Veldkamp is niet aansprakelijk voor schade op wat voor manier dan ook ontstaan na de levering.


2.4 Het overschrijden van de leveringstijden door Veldkamp zal niet beschouwd worden als contractbreuk en geeft de koper geen recht het contract te annuleren en/of schadevergoeding te eisen door hem of anderen.


2.5 In geval van verhindering het werk uit te voeren ten gevolge van overmacht -waaronder te verstaan elke van de wil en/of controle van Veldkamp onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzien­baar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend wordt verhinderd- is Veldkamp gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk, zonder dat Veldkamp gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

 

2.6 Indien door niet-levering van een toeleveringsbedrijf van Veldkamp, deze vertraging oploopt is Veldkamp nimmer aansprakelijk voor de aldus ontstane schade. Wanneer Veldkamp door niet levering vervangende producten dient te gebruiken, zijn alle meerkosten hiervan voor rekening van opdrachtgever.

2.7 De consument heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heeft de consument nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De consument krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour zijn voor rekening van de consument. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de consument contact met ons opnemen via info@veldkampwitgoed.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Art. 3 AANBIEDING EN OVEREENKOMST

3.1 Elke van Veldkamp uitgegane aanbieding is vrijblijvend, ook op het internet.


3.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat het contract door opdrachtgever wordt ondertekend, onderscheidenlijk op de dag dat wij de schriftelijke opdrachtbevestiging verzenden.


3.3 Mondelinge toezeggingen, afspraken of andere rechtshandelingen binden ons slechts indien deze zijn verricht door uitdrukkelijk gevolmachtigden of anderszins vertegenwoordigingsbevoegdheden.

 

Art. 4 RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

4.1 Het risico voor de door Veldkamp te leveren zaken is voor de opdrachtgever/koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in artikel 2.3.


4.2 Inlading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van te leveren zaken, alsmede het gebruik van voertuigen en/of hulpmiddelen geschieden voor risico van de opdrachtgever, ook indien Veldkamp daarvoor zelf zorgdraagt.

 

Art. 5 PRIJS

5.1 Door Veldkamp opgegeven of met Veldkamp overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW. De prijs geldt enkel voor       levering af fabriek (zijnde de plaats waar de betreffende zaken zich bevinden op het moment van levering). De prijzen zijn voorts exclusief de kosten van emballage, laden en lossen, vervoer, lossing, verzekering, installatie of andere diensten. Partijen kunnen ter zake andere afspraken maken, mits deze schriftelijk overeen zijn gekomen.


5.2 Indien Veldkamp verpakkingen, emballage, inlading, vervoer, lossing, verzekering of andere diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Veldkamp gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.


5.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de kosten die gelden op het moment van de offerte of de bevestiging van de order. Indien en voorzover de termijn tussen de datum van offerte en de oplevering een tijdvak van 3 maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van grondstoffen, de prijzen van materialen e.d. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, worden deze wijzigingen met de aannemingssom verrekend.

 

5.4 Totdat de aflevering afgerond is, behoudt Veldkamp zich het recht voor wijzigingen in die kostenfactoren aan te brengen die voortvloeien uit overheidsmaatregelen, of haar offerte te annuleren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst of aansprakelijkheid voor schade.


5.5 Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege op enige door Veldkamp te leveren goederen en/of materialen, na de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, ingevoerd of gewijzigd, worden verrekend.


5.6 Veldkamp behoudt zich te allen tijde het recht voor, met inachtneming van het bepaalde in de als dan vigerende prijzenwetgeving, de tussen partijen geldende prijs te wijzigen, mits hiervan negentig (90) dagen tevoren aan opdrachtgever schriftelijk wordt kennis gegeven.

 

Art. 6 VERTEGENWOORDIGING

6.1 Veldkamp machtigt schriftelijk, binnen een maand na het aangaan van een overeenkomst, een persoon om hem te vertegenwoordigen in situaties waarin hijzelf niet of onvoldoende in staat zal zijn om zijn belangen van materiële of immateriële aard te behartigen.


6.2 Artikel 6.1 is niet van toepassing indien en voor zover Veldkamp een wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder of mentor) heeft.


6.3 Indien Veldkamp zelf, toen hij nog wilsbekwaam was, geen vertegenwoordiger aangewezen heeft en er geen mentor, bewindvoerder of mentor is aangesteld, dan kan de echtgenoot/levensgezel als vertegenwoordiger optreden. Ontbreekt een echtgenoot/levensgezel of wenst deze niet als zodanig op te treden dan treedt een ouder, kind, broer of zus van Veldkamp als vertegenwoordiger op. Ontbreken deze of wensen zij niet als zodanig op te treden dan zal de aanbieder de familie verzoeken om de kantonrechter een mentor aan te laten stellen. Indien er geen familie is of zij dit niet wenst te doen, dan kan de aanbieder zelf een verzoek indienen om een mentor aan te laten stellen.

 

Art. 7 BETALING EN ZEKERHEID

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na levering. Veldkamp heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Bij bestelling in de webshop of via internet zal betaling voorafgaande aan levering gevraagd worden.


7.2 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.


7.3 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Veldkamp op de opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vordering het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Veldkamp de op dat moment geldende handelsrente verschuldigd totdat Veldkamp het betreffende bedrag heeft ontvangen.


7.4 Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door Veldkamp als gevolg van het verzuim van opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassobesluit van 2012.


7.5 Veldkamp behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de wederpartij zijn voldaan.


7.6 Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan één of meer derden enig ander recht daarop verlenen.


7.7 Veldkamp is hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van e 500 (vijfhonderd euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door Veldkamp wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Veldkamp dit de wederpartij heeft meegedeeld.


7.8 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verduistering en overige schade en verlies. De wederpartij is gehouden de polis en/of kwitanties betreffende betaling van verzekeringspremies op eerste verzoek van de gebruiker aan haar ter inzage te verstrekken. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn voor risico van de wederpartij.

 

Art. 8 AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

8.1 De koper of opdrachtgever vrijwaart Veldkamp tegen alle schaden, boetes, kosten en uitgaven waar Veldkamp aansprakelijk voor gesteld kan worden als ge­volg van enig werk dat in overeenstemming met de specificaties en tekeningen en eisen van de opdrachtgever is gedaan en waarbij inbreuk wordt gemaakt op een patent, of andere industriële eigendommen van derden.


8.2 Veldkamp is alleen aansprakelijk voor mate­riaalfouten in de door haar gebruikte materialen. Indien klachten over zulke fouten te­recht zijn, zal Veldkamp naar eigen inzicht:

- De fout repareren voor eigen rekening, ter plaatse of elders,

- Vervangende goederen leveren zonder verdere kosten voor de koper of opdrachtgever, nadat de defecte goederen geretourneerd zijn.­

- De overeenkomst annuleren, zonder rechterlijke tussenkomst en na teruggave van de koopsom van de goederen in kwestie.

 

 

8.3 Veldkamp zal niet aansprakelijk zijn ten op­zichte van de koper of opdrachtgever of derden voor enigerlei kosten, schade, interest (inclusief het verlies aan winst en daar­mee samenhangende schade) die direct of indirect het gevolg zijn van enig advies of aanbeve­ling die Veldkamp heeft gegeven, activiteiten die zij heeft onder­nomen, niet-levering, of de toepassing of gebruik van de goederen.


8.4 Tot vergoeding van overige schade, waaronder begrepen indirecte schade, bedrijfs- en/of stagnatie schade, is Veldkamp niet gehou­den.


8.5 Het maximum schadebedrag, tot vergoeding waarvan Veldkamp kan worden aangesproken, bedraagt nooit meer dan het bedrag, waarvoor de order is aangenomen, dan wel het bedrag waarvoor Veldkamp verzekerd is, dan wel het bedrag wat de verzekering van Veldkamp op enig werk aan schadepenningen zal uitkeren.

 

 

Art. 9 OVERMACHT EN WIJZIGING VAN OMSTANDIGHEDEN

9.1 Onder overmacht of wijziging van omstandigheden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Veldkamp worden daaronder begrepen. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens, indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van onze toeleveranciers en eventueel door ons ingeschakelde derden.


9.2  In geval van overmacht hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit uitsluitend ter onzer beoordeling. In het geval van wijziging van omstandigheden zijn wij gerechtigd de inhoud van de overeenkomst in overleg met de wederpartij te wijzigen dan wel, indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


9.3 Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen. Dit laatste uitsluitend indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de wederpartij niet doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. Terugzending van de zaken aan Veldkamp geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de wederpartij.

 

ART. 10 TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing, ook indien de (internet) koper het gekochte naar het buitenland wil laten verzenden.

 

ART. 11 PUBLIEKRECHTELIJKE VERPLICHTINGEN

11.1 Het bepaalde in de overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door Veldkamp van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op Veldkamp rustende verplichtingen, te denken valt bijvoorbeeld aan brandvoorschriften e.d.

 

ART. 12 GEHELE OVEREENKOMST

12.1 Aangepaste of gewijzigde voorwaarden zijn van kracht wan­neer deze wijziging voldoende kenbaar is gemaakt aan de tegenpartij, danwel zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of Rechtbank.


12.2. Uitzondering of aanpassing van deze voorwaarden voor een speciale overeenkomst zal steeds schriftelijk, gedagtekend en door beide partijen ondertekend dienen te worden.

 

ONDERAANNEMING

ART. 13  TOEPASSELIJKHEID

13.1 Tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken zijn de voorgaande artikelen ook van toepassing op de aanbiedingen en uitvoeren van opdrachten in onderaanneming.

13.2 Voor onderaannemers die in onderaanneming van Veldkamp werkzaamheden en/of orders uitvoeren, is hetgeen in deze voorwaarden is gesteld eveneens van toepassing. Dit ongeacht het eventueel in hun Algemene Voorwaarden bepaalde.

  

ART. 14  AANSPRAKELIJKHEID

14.1 In voorkomende gevallen wordt tevens bedoeld met opdrachtgever: de hoofdaannemer en met aannemer: Veldkamp Keukens B.V.


ART. 15 KLACHTENREGELING

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.